Logo
Wydrukuj tę stronę

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Co to jest niska emisja?

Rozmawiając o ochronie środowiska, dbaniu o jakość powietrza, którym oddychamy,  czy zagospodarowywaniu szybko mnożących się odpadów, pojawiają się określenia takie jak niska emisja, wysoka emisja i gospodarka niskoemisyjna. Wyjaśnijmy zatem co one oznaczają, jak bardzo są istotne dla nas jako ludzi oraz w jak znacznym stopniu dotyczą naszego codziennego życia.

Czym się różnią niska i wysoka emisja?

Wysoka i niska emisja to terminy, które określają źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego szkodliwymi dla środowiska gazami i pyłami. Różnica polega na tym, że w przypadku wysokiej emisji źródłem zanieczyszczenia są duże zakłady przemysłowe, a niskiej – gospodarstwa domowe i rolne, lokalne kotłownie oraz  transport. Należy przy tym wspomnieć, że wysoka emisja jest znacznie mniejszym problemem - zanieczyszczone powietrze wyrzucane jest na dużych wysokościach, przez kominy, dodatkowo wyposażone w technologie oczyszczające spaliny.  W przypadku niskiej emisji  problem jest znacznie bardziej złożony. Zanieczyszczone powietrze emitowane jest na wysokości do 40 metrów nad ziemią, a toksyczne gazy i pyły kumulują się w miejscach ich emisji, mając  bezpośredni i bardzo negatywny wpływ na środowisko, w tym na ludzkie zdrowie.

Jaki związek z niską emisją ma gospodarka niskoemisyjna?

Źródła niskiej emisji i jej negatywne skutki starają się zlikwidować działania, wpisujące się w termin gospodarki niskoemisyjnej. Działania te skupiają się na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i stosowaniu technologii chroniących środowisko naturalne.

Jakie są przyczyny niskiej emisji?

Jak już wspomniane zostało powyżej, źródłem zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji są głównie indywidualne gospodarstwa domowe i rolne, lokalne kotłownie i transport. Największa odpowiedzialność za ten stan spoczywa jednak na domach jednorodzinnych. Jest ich w Polsce około 5 milionów. Obecne są zarówno w miastach jak i na wsiach, a  większość z nich wybudowana została przed rokiem 1990. Są niedocieplone, wyposażone w przestarzałe technologie grzewcze, wykorzystujące gaz i węgiel o niskiej jakości.  Emitowany z ich kominów dym zawiera niezwykle szkodliwe dla naszego zdrowia substancje. Możemy tu wymienić trujące gazy takie jak tlenek węgla czy tlenki siarki odpowiedzialne za choroby układu oddechowego oraz toksyczne pyły zwierające metale ciężkie, w tym między innymi rtęć czy ołów, które wraz z innymi substancjami chemicznymi przyczyniają się do powstawania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i innych.

Nie bez znacznie dla jakości powietrza, którym oddychamy  jest również powszechna w Polsce praktyka spalania odpadów przez właścicieli domów jednorodzinnych. Do pieców wrzucane są  kartony, stare gazety, stare meble, ubrania a nawet plastikowe opakowania i inne tworzywa sztuczne. Należy wyraźnie powiedzieć, że jest to szczególnie szkodliwa działalność. W wyniku niskiej temperatury spalania odpadów uwalniają się do powietrza bardzo toksyczne opary.

Jakie są możliwości likwidacji niskiej emisji?

Największym problemem jaki staje na drodze likwidacji niskiej emisji jest rozproszenie jej źródeł. Brakuje  uregulowań prawnych i odgórnie przyjętych norm do jakich powinny stosować się indywidualne gospodarstwa domowe i rolne, ogrzewając swoje domy paliwami stałymi. Stanowi to prawdziwe wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego, które są zobligowane prawnie do ochrony środowiska na swoich obszarach, a tym samym do podejmowania działań ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji. 

Dlaczego powinniśmy ograniczać emisję, skoro jest ona i tak już niska?

Przymiotnik „niska” nie odnosi się do ilości szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery, lecz do wysokości źródła zanieczyszczeń względem powierzchni Ziemi. Pojęcie „niska emisja” dotyczy emisji zanieczyszczeń ze źródeł (tzw. emiterów), które są zlokalizowane do wysokości 40 m.n.p.g.

Czy niska emisja jest naprawdę aż tak szkodliwa?

Substancje, które uwalniane są do powietrza w trakcie spalania paliw mają katastrofalny wpływ na zdrowie ludzi. Są odpowiedzialne m.in. za występowanie infekcji wirusowych i bakteryjnych, powstawania chorób przewlekłych: astmy, alergii, chorób układu krążenia, choroby Parkinsona i choroby Alzheimera. Przyczyniają się w istotny sposób do bezpłodności u kobiet i mężczyzn oraz powstawania chorób nowotworowych.
Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską w Europie w 2010 roku, z powodu zanieczyszczeń powietrza, zmarło przedwcześnie 420 tysięcy ludzi.

Czy to prawda, że w domowych paleniskach nie można palić kolorowych gazetek (np. z hipermarketu)?

Tak, to prawda. Papier wykorzystywany w kolorowych gazetach bywa bielony przy użyciu związków chloru, farby drukarskie zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, chrom, miedź, molibden, wolfram). Produkcja papieru, farb oraz wydruk gotowych materiałów są objęte rygorystycznymi przepisami, skutkiem czego kolorowe gazety są bezpieczne w normalnym użytku.
Spalanie gazet w kotłach i piecach stosowanych w budynkach jednorodzinnych (temperatura spalania 300-500oC) powoduje wytwarzanie chlorowodorów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz związków metali ciężkich, czyli substancji o działaniu rakotwórczym.

W jaki sposób docieplenie mojego domu wpłynie na ograniczenie niskiej emisji?

Ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w trakcie spalania paliwa (drewna, węgla, gazu, oleju opałowego) w przydomowej kotłowni zależy od kilku czynników.
Jednym z nich jest to, ile energii musimy wytworzyć, aby zapewnić odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń zimą. Wielkość ta zależy od tego ile ciepła „ucieka” z budynku przez przegrody budowlane, a więc: ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy, okna i drzwi oraz podłogi posadowione na gruncie i ściany fundamentów.
Docieplenie ścian, dachów, wymiana stolarki budowlanej powodują, że musimy wytworzyć mniej energii, a więc spalić mniej paliwa, czyli w efekcie wyemitować mniej zanieczyszczeń.

Nie stać mnie na docieplenie domu i wymianę okien, a chciałbym zmniejszyć zużycie energii. Co mogę zrobić?

Największe ograniczenie zapotrzebowania na energię przynosi docieplenie ścian i dachów, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych i instalacja rozwiązań pozwalających odzyskać ciepło z powietrza wentylacyjnego. Działania takie faktycznie wiążą się z wydatkowaniem znacznych środków.
Nie jest to jedyna droga do ograniczenia zużycia energii. Można wykonać bowiem kilka niskonakładowych czynności w systemie gospodarczym, które przyniosą efekty widoczne w zmniejszeniu opłat. Są to np.:

 • uszczelnienie okien i drzwi,
 • regulacja okuć stolarki budowlanej,
 • instalacja ekranów zagrzejnikowych,
 • założenie rolet okiennych zmniejszających straty ciepła przez okna,
 • zaizolowanie rur centralnego ogrzewania,
 • instalacja nawiewników okiennych,
 • instalacja zaworów termostatycznych,
 • wietrzenie pomieszczeń przy zakręconych zaworach grzejnikowych,
 • instalacja perlatorów i ograniczników wypływu,
 • zmniejszenie temperatur w pomieszczeniach (mniej intensywna praca kotła, lub jego wyłączenie), szczególnie w czasie, gdy w domu nie ma mieszkańców oraz nocą.

Jakie korzyści przyniesie mi przeprowadzenie termomodernizacji??

Kompleksowa termomodernizacja obejmuje:

 • docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, dachów lub stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, podłóg na gruncie),
 • wymianę lub modernizację stolarki (okien i drzwi zewnętrznych, bram garażowych),
 • docieplenie ścian fundamentowych,
 • instalację urządzeń pozwalających odzyskać ciepło z powietrza wentylowanego,
 • modernizację wewnętrznych instalacji rozprowadzających ciepło,
 • wymianę źródła ciepła na źródło o wysokiej sprawności, wyposażone w automatykę i elementy sterujące.

Efektem przeprowadzonych działań będzie:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku – bezpośrednim skutkiem będzie zmniejszenie ilości kupowanego paliwa, czyli obniżenie wydatków ponoszonych na paliwo,
 • poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach poprzez możliwość programowania pracy kotła oraz automatyczna regulacja temperatury ciepła w pomieszczeniach w zależności od temperatury zewnętrznej i aktualnej temperatury w pomieszczeniu,
 • uproszczenie obsługi urządzeń wytwarzających ciepło – stosowanie kotłów na paliwo stałe wyposażonych w zasobniki i podajniki paliwa oraz wykorzystywanie systemów automatyki ogranicza czynności wykonywane przez użytkownika do minimum.

Po co mam zmieniać kocioł? W sąsiedniej gminie jest wielka fabryka, z której kominów ciągle leci biały dym.

Najprawdopodobniej biały dym wydobywający się z komina fabryki w zdecydowanej większości składa się z pary wodnej. Zakłady przemysłowe podlegają przepisom określającym zawartość szkodliwych substancji w spalinach oraz dopuszczalne wielkości emisji. Przepisy te, to m.in.:

 • Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
 • Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania,
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
 • Efektem obowiązujących przepisów jest stosowanie w zakładach przemysłowych systemów odsiarczania spalin, elektrofiltrów oraz systemów monitorujących skład spalin.
  Tymczasem ponad 80% (dla pyłów zawieszonych nawet więcej) zanieczyszczeń powietrza wynikających z niskiej emisji w czasie sezonu grzewczego pochodzi z kotłowni przydomowych (pozostała część to emisja komunikacyjna).

W mojej miejscowości zimą aż trudno jest oddychać. Co możemy zrobić w krótkiej perspektywie dla poprawy jakości powietrza?

Każdy kocioł, piec czy kominek w domu jednorodzinnym emituje substancje szkodliwe i zasięg ich oddziaływania ma przede wszystkim charakter lokalny (kilkaset metrów od komina).
Sprawą podstawową jest zaprzestanie palenia śmieci w domowych paleniskach.
Kolejne działania to:

 • stosowanie paliw wysokiej jakości (węgiel zamiast miału, mułu, flotu),
 • proste działania modernizacyjne (rolety okienne, regulacja stolarki, montaż nawiewników),
 • wykonanie docieplenia ścian i dachów,
 • wymiana kotłów na wysokosprawne.

Jaki kocioł węglowy kupić, żeby jak najmniej zanieczyszczać powietrze?

Wybór kotła węglowego faktycznie nie jest prostą czynnością.

Na rynku funkcjonuje wielu producentów kotłów. Oferują oni urządzenia o różnej budowie, mocy, funkcjonalności (kotły jedno- dwufunkcyjne, wyposażone w automatykę pogodową lub nie, z zasobnikiem i podajnikiem paliwa lub nie).

Podstawowymi kryteriami wyboru kotła ze względu na ograniczenie zanieczyszczeń są:

 • odpowiednio dobrana do zapotrzebowania na energię moc kotła (*) – kotły osiągają największą sprawność gdy pracują w górnych partiach znamionowego obciążenia, co oznacza np., że z tej samej ilości paliwa, kocioł pracujący pod obciążeniem rzędu 90% mocy znamionowej wytworzy dwukrotnie mniej energii cieplnej niż pracując pod obciążeniem 40%,
 • klasa kotła - Polska Norma PN-EN 303-5:2012 wyróżnia trzy klasy (3, 4, 5) pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń: tlenku węgla (CO), związków gazowych węgla organicznego (OGC) i pyłu. Im wyższa klasa kotła, tym bardziej jest on przyjazny dla środowiska. Klasę kotła potwierdzają certyfikaty wystawione przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację  PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi to:
  o    Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi,
  o    Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
  o    Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz emisji pyłowo-Gazowej w Łodzi,
  o    Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.

Gdzie uzyskać informacje o dofinansowaniu termomodernizacji?

Istnieje wiele różnych form wspierania finansowego inwestycji termomodernizacyjnych. Należą do nich m.in. środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalne Programy Operacyjne.
Informacje ogólne dostępne są na stronach internetowych http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Najlepszym źródłem informacji są Urzędy Gmin, które w wielu przypadkach są instytucjonalnymi pośrednikami w przekazywaniu środków. Ponadto pracownicy Urzędów na bieżąco monitorują dostępne instrumenty finansowe i są w stanie wyjaśnić jakiego typu działania są objęte finansowaniem oraz jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o dotację lub kredyt preferencyjny.

Mówi się, że kotły należy regularnie konserwować? Po co mam to robić, jeżeli kocioł działa?

Spalaniu paliwa, w trakcie którego wydziela się energia cieplna towarzyszy powstawanie produktów odpadowych. W kotłach na paliwo stałe powstaje popiół po stronie paleniska, we wszystkich kotłach wytwarza się osad po stronie spalin.
Osad powoduje, że zanieczyszczona powierzchnia wymiennika znacznie gorzej przejmuje ciepło. W rezultacie mniej ciepła przejmuje znajdująca się w instalacji woda oraz wzrasta temperatura spalin odprowadzanych do komina i w dalszej konsekwencji rośnie strata kominowa.

Wymienione zjawiska oznaczają zmniejszenie sprawności kotła (nawet 2-3 krotne), a więc zwiększenie zużycia paliwa. Dlatego powierzchnie ogrzewalne kotła należy regularnie czyścić. Kotły węglowe z ręcznym zasypem należy czyścić co 3-4 dni, kocioł węglowy automatyczny co 7-14 dni, w przypadku kotłów gazowych wystarczające jest czyszczenie raz w roku.

Produkcja paneli solarnych jest bardzo energochłonna. Czy ich stosowanie jest więc korzystne dla środowiska?

Do oceny całkowitego wpływu na środowisko urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) służy współczynnik EROEI (Energy Returned on Energy Invwested).
Współczynnik ten określa stosunek energii dostarczonej przez urządzenie w całym cyklu jego funkcjonowania (czyli do momentu, kiedy trzeba je wymienić na nowe ze względu na naturalne zużycie) do energii przeznaczonej na jego wytworzenie. Dla paneli solarnych w warunkach Europy Północnej EROEI wynosi ok. 4 (na terenach lepiej nasłonecznionych np. w Australii) nawet 7-8, co oznacza, że ostateczny bilans środowiskowy jest korzystny.

(c) KAPE S.A. 2014